ผังรายการวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลาออกอากาศ
รายการ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๙
การเสวนา ๖๐ ปี โรงแรมนรก : หนังไม่ดี สีไม่ทา ดูแล้วไม่ชื่นใจ
๑๐.๑๙ - ๑๐.๒๖
การแสดงระบำเทพบันเทิง
๑๐.๒๖ - ๑๐.๒๙
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำเดือนสิงหาคม
๑๐.๒๙ - ๑๑.๓๑
รายการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทย ๒
๑๑.๓๑ - ๑๑.๓๙
รายการแนะนำ รัฐประหาร ปี ๒๔๙๐
๑๑.๓๙ - ๑๒.๕๙
การสนทนากับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๖ ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind
๑๒.๕๙ - ๑๓.๑๕
ภาพยนตร์เรื่อง หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่
๑๓.๑๕ - ๑๕.๐๙
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Broadway Theme
๑๕.๐๙ - ๑๖.๐๘
การแสดงละคร เรื่อง พระร่วง
๑๖.๐๘ - ๑๗.๒๗
การเสวนา ๖๐ ปี โรงแรมนรก : หนังไม่ดี สีไม่ทา ดูแล้วไม่ชื่นใจ
๑๗.๒๗ - ๑๗.๓๔
การแสดงระบำเทพบันเทิง
๑๗.๓๔ - ๑๗.๓๗
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำเดือนสิงหาคม
๑๗.๓๗ - ๑๘.๓๙
รายการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทย ๒
๑๘.๓๙ - ๑๘.๔๗
รายการแนะนำ รัฐประหาร ปี ๒๔๙๐
๑๘.๔๗ - ๒๐.๐๗
การสนทนากับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๖ ภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind
๒๐.๐๗ - ๒๐.๒๓
ภาพยนตร์เรื่อง หนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่
๒๐.๒๓ - ๒๒.๑๗
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Broadway Theme
๒๒.๑๗ - ๒๓.๑๖
การแสดงละคร เรื่อง พระร่วง
๒๓.๑๖ - ๐๐.๓๔
การเสวนา ๖๐ ปี โรงแรมนรก : หนังไม่ดี สีไม่ทา ดูแล้วไม่ชื่นใจ